BILDEPÅNS HÅLLBARHETSARBETE- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

MÅL 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bildepåns viktigaste tillgång är humankapitalet. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med anständiga arbetsvillkor. Vi vill vara en trygg arbetsplats och vår målsättning är att undvika tillbud. Vi har nolltolerans för diskriminerande särbehandling. Vi tror på mångfald och vår vision och vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställdas resurser och erfarenheter tillvaratas på bästa sätt.

Vi arbetar fördjupat med ledarskap och medarbetarskap och följer upp detta genom regelbundna medarbetarenkäter som leder till handlingsplaner och actions beroende på utfall.

Vårt mål är tillräcklig hållbar lönsamhet över tid och för oss är det viktigt att satsa med egna vinstmedel. Vi tänker långsiktigt i våra beslut och våra ägare månar om kommande generationers möjlighet att driva Bildepån i Varberg vidare. Inom våra företag är det nolltolerans mot korruption, penningtvätt och mutor. Vi väljer leverantörer som lever upp till våra krav gällande affärsetik, arbetsförhållande och har ett väl fungerande hållbarhetsarbete.

Bildepåns handbok, ledarskapsbok och medarbetarsamtal

Medarbetarengagemang

  • Medarbetarenkät
  • Fokusarbete för alla medarbetare
  • Ledarskap
  • Policies

Vi är måna om varandra och att vi har det trivsamt runt omkring oss, det tror vi bidrar till att vi har roligare på jobbet. Vi satsar långsiktigt och anser att det är mycket viktigt att vi ligger i framkant i vår bransch. Vår målsättning är att alla kunder och besökare ska få ett vänligt och seriöst bemötande och att vi visar omtanke och lyssnar till deras behov. Vi uppnår detta genom att vi som jobbar här trivs, sprider glädje och positiv energi. Allt börjar hos var och en.

Kollektivavtal, Arbetsmiljö, Friskvård

Kollektivavtal Medlemskap I Motorbranschens Arbetsgivarförbund och Svenskt Näringsliv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy, skyddskommitté, skyddsombud, arbetsmiljöutbildningar, lagbevakning (afsar), skyddsutrustning, bra arbetsredskap

Uppgradering av ergonomi på arbetsplats vid renovering/om- och tillbyggnad

Lönekartläggning

Friskvård - Förebyggande hälsovård – Rehabilitering

Arbetsmiljö

Vi värnar om vår arbetsmiljö och vi använder skyddsutrustning och hjälps åt att förebygga risker så långt det går.

Detta innebär att vi regelbundet genomför skyddsronder på vår arbetsplats samt att vi har en skyddskommitté.

Fokusarbete

Vi tror på delaktighet och öppenhet i kombination med eget ansvar. Vi har ett aktivt utvecklings- och förbättringsarbete där vi gemensamt kraftsamlar kring våra mål och utmaningar. Vi strävar efter att få flyt i vår vardag genom att förenkla vårt arbete, vara modiga och våga prova nya lösningar för att ständigt utveckla våra processer och rutiner. Vi vet att genom samarbete hittar vi dom bästa lösningarna.